خاک فرهاد شد از حسرت شیرین و هنوز
نعره اش از جگر خاک برآید بیرون
=========================
خدایا هرچه اشک اندر جهان بود
به من دادی و دامانم ندادی
=========================ارسال توسط مصطفی در سه‌شنبه 8 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر