کجا روم که ببینم تو را ؟ نمی دانم
به جستجوی تو امشب به خواب هم رفتم
=========================
کردم سفر از کوی تو شاید روی از یاد
فریاد که جز یاد تو ام همسفری نیست
=========================ارسال توسط مصطفی در شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر