1) عفو در قدرت ، نشانه ی دلیری است .

(ابو لی سینا)

2) عفو از کسانی نیکوست که توانایی انتقام دارند .

(بوذر جمهور حکیم)