1) تفکر ، جوهر نبوغ است .
                                                                                                                (ژان پل _ ساتر )
2) اندیشه دریائی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است .
                                                                                                                (یحیی _ برمکی)