1) آرزو قلابی است که هر چیز را به جانب ما می تواند بکشاند .

(دیل - کارنگی)

2) خداوند وقتی می خواهد کسی را فاسد سازد او را همه آرزوهایش می رساند .

(اسکار - وایلد)


3)  آرزوهای رشک آمیز مانند زنگ ، روح را می خورند .                                                   ( دیوژن )


4 ) هر چه کمتر آرزو داشته باشید ، محرومیت های شما کمتر است .                           ( پلو تارک )