1) آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند و به آن ایمان دارند .

(مصطفی کمال - آتا ترک)

2) آینده هر کس بسته به عمل امروز اوست .

(حسین - رحمت نژاد)