1) بدبختی ، مربی استعداد است .

                                                                                                                 (ویکتور _ هوگو )

2) انسان خود را نمی شناسد مگر هنگام مرگ و بدبختی .

(آلفرد - موسه)