1) بزرگترین خیانت ها این است که ترا راستگوی پندارند ، دروغ بگویی .

(حضرت محمد "ص")

2) دروغ مگو و کسی را با زبانت مرنجان .

(بوذر جمهر حکیم)