1) آنچه به روح آرامش می بخشد ، همانا علم است و بس .

(گوتاما - بودا)

2) جان بی علم بینوا باشد .

(سنایی - غزنوی)