1) وقتی که موضوع عشق در کار است ، پای عقل می لنگد .

(موریس - متر لینگ)

2) عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد .

(افلاطون)