1) آن کس که اراده و استقامت دارد ، روی شکست را نمی بیند .

(موریس - مترلینگ)

2) با استقامت ، به همه چیز می توان رسید .

(ژان - لافونتن)