1) عقیده ای که مردم از ترس جانشان بپذیرند ، پایدار نیست .

(سعید - نفیسی)

2) یک پرنده کوچک که زیر برگ ها نغمه سرایی می کند ، برای اثبات خدا کافی است .

(ویکتور - هوگو)