1) زیان کار ترین عیب ها ، عیب خود نادیدن است .

(لقمان حکیم)

2) دانستن عیب ، ضعف نیست بلکه ، قدرت بزرگی است .

(پی یر - ژانه)