1) با مصلحت دیگران ازدواج کردن ، در جهنم زیستن است .

(آرتور - شوپنهاور)

2) هنگام ازدواج ، بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشمهایت .

(آلوفن - بیسمارک)