1) بدگوی مردم مباش تا بدگوی تو نباشند .

(انوشیروان)

2) کسی که غیبت دیگری را می کند ، ضعف خود را نسبت به او نشان می دهد .

(حسین - رحمتنژاد)