1) حیات آدمی در دنیا ، صورت حبابی است در دریا .

(حسن - رشدیه)

2) حیات جاودانه ، یعنی یادگار نیک از خود بجای گذاشتن . 

(حسین - رحمت نژاد)