1) آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد .

(هومر)

2) افتخار در خشک کردن قطره اشک است ، نه در جاری ساختن جنگ .

(لرد - بایرون)