1) جوانی دنباله بچگی است .

(جورج - برنارد شاو)

2) جوانی بهار آرزو هاست .

(چارلز - دیکنز)