1) کار شما ، بهترین دوستان شماست .

(لاسولکس)

2) انسان فرزند کار و زحمت خویش است .

(چارلز - داروین)