1) در دنیا ، لذتی که با لذت مطالعه برابری کند نیست .

(لئون - تولستوی)

2) کتاب بزرگترین اختراع بشر است .

(کریستوفر - مارلو)