1) اگر خالق را شناختی ،به مخلوق چرا پرداختی ؟

(خواجه عبد الله - انصاری)

2) از ستم کردن بر کسی که جز خدا کسی را ندارد دوری کن .

(تیمور - لنگ)