1) کسی که خوشبخت نباشد ، گناهکار است .

(اپیکا - تاتوس)

2) مرگ مهم نیست ، خوشبخت نبودن مهمترین چیزهاست .

(ویکتور - هوگو)