1) خنده ، بزرگترین سلاح در مبارزه با زندگی است .

(آناتول - فرانس)

2) شادمانی در خانه ای است که مهر و محبت در آن مسکن دارد .

(کرسنوفر - کارلو)