1) لذت ، داشتن نیروی فراوان است .

(گرتری)

2) لذت را دوست ندارید ، خداوند را دوست بدارید .

(توماس - کارلاین)