1) یک مادر خوب ، به صد استاد و آموزگار می ارزد .

(ژرژ - هربرت)

2) پسران ، لنگر های زندگی مادران اند .

(سوفوکلس)