1) بی پول ، صلح بد دشواری به دست خواهد آمد .

(وینیستون - چرچیل)

2) ثروت زیاد اسارت به بار می آورد .

(سسنا)