1) وطن دوستی خدا اعلای دین و مذهب من است .

(مهاتما - گاندی)

2) در مدرسه باید وطن را فهمید .

(میشله)