1) با نمایاندن دلسوزی و علاقه مندی به دیگران خود را از یاد ببرید .

(دیل - کارنگی)

2) محبت در ازدواج از احترام ایجاد می گردد .

(فنلن)