1) موسیقی زندگی من است و من مرگ را در کنار کشیدن آرشه ویالون می خواهم .

(مختار - محمد زاده)

2) موسیقی یعنی زتدگی ، زندگی یعنی موسیقی .

(توحید - فهمی)