1) آدم احمق در همه جا هست ، حتی در تیمارستان .

(جورج - برنارد شاو)

2) یار اگر نادان باشد ، تنهایی خوش تر است .

(گوتاما - بودا)