1) مرد نیکوکار به رحمت و مرد بدکار به زحمت خواهد رسید .

(زرتشت پیامبر)

2) نگذارید بدی ها بر شما مسلط شوند ، سعی کنید بر بدی ها تسلط یابید .

(ناپلئون بناپارت)