1) هرگز نا امید مباش ، چون ممکن است آخرین کلید ، همه در ها را بگشاید .

(ساموئل - اسمایلز)

2) دنیا به امید پابرجاست و آدمی به امید زنده است .

(علی اکبر - دهخدا)