1) اجر نیکی شما در عمل نیک شما مستور است .

(سیسرون)

2) بدی را با نیکی باید پاداش داد .

(جان - کایزل)