1) در زیر آسمان کبود ، همه چیز ممکن است حتی غلبه راستی بر دروغ .

(آناتول - فرانس)

2) راستی نخستین چیزی است که انسان باید به جستجویش بپردازد .

(مهاتما - گاندی)