1)بردباری برای مردم ، مانند موتوری است برای روشن کردن لامپ .

(آلفرد - دوموسه)

2) صبر و امید ، دو عامل موفقیت اند .

(الکساندر - دوما)