1)شعر گفتن دلیل شاعر بودن نیست .

                                                                                                               (محمد -حجازی)

2)شعر ، قسمتی از دانش بشری است .

                                                                                                              (فرانسیس-بیکن)