1) تجربه ، بالاتر از علم است .

(ابو علی - سینا)

2) تجربه میوه ای است که آن را نمی شود چید ، مگر پس از گندیدن .

(ارسطو)