1) هیچ تاریخی نیست که ، خالی از حب و بغض و اشتباه نباشد .

(یوهان ولفگانگ - گوته)

2) تاریخ ، پلی غیر ممکن است که از گذشته تا آینده امتداد دارد .

(ژول - ایزاک)