1) هر وقت تصمیم گرفتید ، درهای تردید را ببندید .

(فردریک ویلهلم - نیچه)

2) هیچ چیز مشکل تر از گرفتن تصمیم نیست .

(ناپلئون - بناپارت)