1) وظیفه ، سود بخش است ، به اندازه ی توانایی به اندازه ی دلخواه .

                                                                                                                     (آمی ال )

2) خوشبختی وظیفه نیست ولی نتیجه ی انجام وظیفه است .

                                                                                                              (ارنست-ناروت )