1) یک بخیه به موقع ، آدمی را از آن بخیه بعدی نجات می دهد .

(ابو اعلاء - معری)

2) اتلاف وقت خودکشی واقعی زمان است .

(ابو سعید - ابو خیر)