1) زن زیباترین و عزیزترین موجودات جهان است .

                                                                                                                   (کنفوسیوس)

2)زن یکی از شاهکارهای طبیعت است .

                                                                                                                      (نظام - وفا)