1)زیبائی زائیده زندگی است .

                                                                                                                  (جان-راسکین)

2)زیبائی که با فظیلت توام نباشد ، گل بی عطر و بویی را ماند .

                                                                                                                   (ویکتور-هوگو)