1) زیبایی بدون عفت و فضیلت چون گلی خوشرنگ ولی بی رنگ است .

(سقراط)

2) زیبایی زائیده زندگی است .

(جان - راسکین)