1) اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه ای ندارد ، در هر طبقه ای و صنفی پیدا می شود و مورد احترام واقع می گردد .

(ساموئل - اسمایلز)

2) کسی که اخلاق ندارد ، انسان نیست ، جزء اشیاء است .

(شانفور)