1) دنیا مانند زهر است و کسی که آن را می خورد نمی داند چیست .

(امام علی "ع")

2)دنیا را آتش خیال کن ، و اندکی که احتیاج داری از آن بهره بردار .

(اقلیدوس)