1) بر خود پسندان سلام ندهید .

(عبید - زاکانی)

2) خودخواهی وقتی از تو دور می شود که مردم را دوست بداری .

(حسین - رحمت نژاد)