1) هنر عصاره ی زندگی است.

                                                                                                                  ( پل-والرن )

2) هنر می تواند ، انسان را از آشفتگی برهاند.

                                                                                                                   ( آرتور - میلر )