1) خود را فدا کنیم ، بهتر است تا دیگران را نابود سازیم .

                                                                                                           ( مهاتا - گاندی )

2) برای آنکه عمر طولانی شود ، باید آهسته زندگی کنیم .

                                                                                                             ( سیسرون )