1)ساده ترین درس زندگی این است که هرگز کسی را میازاریم .

                                                                                                                (ژان ژاک- روسو)

2)زندگی خواب است و عشق رویای آن .

                                                                                                                (آلفرد دو-موسه)